Warunki gwarancji

Grzejniki łazienkowe i dekoracyjne GRZEJNIKNAWYMIAR.PL  Dłużewski Konrad wprowadzane są do obrotu na podstawie deklaracji zgodności z PN-EN 442 zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania ich oznakowaniem CE.

 

Firma GRZEJNIKNAWYMIAR..PL z siedzibą w Radomiu, Ul. Słowackiego 25 (zwany dalej Gwarantem) udziela na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej 5-letniej (licząc od dnia zakupu) gwarancji na grzejniki łazienkowe i

dekoracyjne, zamontowane w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania.

 

Podstawą do uzyskania gwarancji jest posiadanie dokumentu zakupu, jakim jest faktura oraz

zamontowanie i eksploatacja grzejnika w wodnej instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z krajowymi przepisami technicznymi i przywołanymi w nich normami wg wymagań określonych w dalszej części warunków gwarancji.

 

Gwarancja obejmuje:

 

- Grzejnik podłączony do wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym, wyposażonej w odpowietrzenia miejscowe (nie dopuszcza się systemu centralnej sieci odpowietrzającej), zasilanej z wymiennikowego węzła cieplnego lub kotłowni, wykonanych z rur stalowych czarnych, miedzianych lub z tworzywa sztucznego z barierą antydyfuzyjną i montowane w pomieszczeniach, w których nie występują w powietrzu substancje agresywne, mające wpływ na rozwój korozji oraz nie ma stałego lub okresowego oddziaływania wody na powierzchni grzejnika.

Dopuszcza się montowanie grzejników łazienkowych i dekoracyjnych w niewielkich instalacjach do mocy 25 kW systemu otwartego pod warunkiem używania w tych instalacjach dopuszczonych do stosowania inhibitorów korozji.

 

- Nieszczelność spowodowaną wadami produkcyjnymi. Gwarancja nie obejmuje nieszczelności  spowodowanej nieprawidłową instalacją i/lub niewłaściwą konserwacją, i/lub niewłaściwą eksploatacją. Gwarancja nie obejmuje nieszczelności na odpowietrzaczu, korku uszczelniającym, zaworze i/lub przyłączu urządzenia.

 

- Tworzenie się rdzy na lakierowanych powierzchniach grzejnika, za wyjątkiem przypadku, w którym grzejnik został zainstalowany w wilgotnym pomieszczeniu oraz/lub niesprzyjającym otoczeniu atmosferycznym. Gwarancja nie obejmuje grzejników, których temperatura zasilania przekracza 110 [°C], przestaje też obowiązywać, jeżeli w wyniku nieprawidłowej instalacji oraz /lub niewłaściwej konserwacji oraz /lub niewłaściwej eksploatacji oraz /lub z jakiegokolwiek innego powodu powierzchnia lakieru na grzejniku ulegnie uszkodzeniu.

 

Dla zachowania gwarancji należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad dotyczących instalacji i/lub eksploatacji:

 

      - Maksymalne ciśnienie instalacyjne wynosi 10[bar], maksymalna temperatura wody w instalacji wynosi 100 [°C].

 

- Instalacja, zastosowanie i użytkowanie grzejnika i instalacji c.o. musi być zgodne z odpowiednimi polskimi normami:

 

PN-91/B-02414: Montaż grzejników w szczelnej instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym, to znaczy w instalacji zabezpieczonej zgodnie z wymaganiami powołanej normy.

PN-91/B02419: Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych.

PN-91/B-02420: Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

PN-93/C-04607: Woda w instalacji ogrzewania. Wymagania jakości wody.

PN-EN 442-1: Grzejniki - wymagania i warunki techniczne.

 

- Przed uruchomieniem systemu grzewczego (rury, grzejniki, itd.) należy wyczyścić go przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego. Następnie należy napełnić system świeżą wodą.

 

- Z przyłączy grzejnika należy usunąć wszystkie plastikowe zatyczki uszczelniające i zastąpić je metalowymi korkami.

 

- Podczas napełniania systemu wodą i po zakończeniu napełniania należy sprawdzić sprawne działanie oraz szczelność wszystkich uszczelek (zawór, odpowietrzacz, korek, itd.) grzejnika oraz jego przyłączy do innych elementów systemu grzewczego.

 

- Należy użyć wszystkich dostarczonych zawieszeń grzejników i akcesoriów (uszczelek, śrub, elementów nośnych, itd.).

 

- Ściana, na której zostanie zamontowany grzejnik, powinna być dostatecznie stabilna.

 

- Po napełnieniu system powinien być całkowicie odpowietrzony poprzez odpowietrzanie kolejno każdego grzejnika osobno.

 

- Nie wolno czyścić grzejnika przy użyciu środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, kwasy lub inne substancje powodujące korozję.

 

- Zabrania się opróżniania całej instalacji lub jej części z wody i pozostawiania w tym stanie. Dotyczy to również nowych instalacji poddanych próbom szczelności. W razie potrzeby opróżnienia instalacji np. z powodu remontu lub konserwacji, wodę należy usunąć tylko z tej części instalacji, z której jest to niezbędne. Po wykonaniu prac opróżnioną instalację należy natychmiast ponownie napełnić wodą. Ilość wody zużywanej do napełniania i uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania należy kontrolować np. przy pomocy wodomierza.

 

- Lakierowane powierzchnie grzejnika nie mogą mieć bezpośredniej styczności z nawilżaczami ceramicznymi lub innymi wilgotnymi lub przepuszczającymi wilgoć obiektami lub elementami.

 

Ponadto gwarancja nie będzie obejmowała grzejnika:

 

- Zamontowanego w instalacji centralnego ogrzewania, która będzie połączona z wysokotemperaturową siecią cieplną przez hydroelewator lub węzeł zmieszania pompowego.

 

- Zamontowanego w instalacji centralnego ogrzewania, która będzie miała stałe połączenie z instalacją wodociągową bez zastosowanej na połączeniu armatury zabezpieczającej przed przepływami zwrotnymi tzw. antyskażeniowej.

 

- Zamontowanego w instalacji centralnego ogrzewania, która będzie opróżniana z wody częściej i na dłużej niż to wynika z niezbędnych wymogów eksploatacyjnych.

 

- Podłączonego do instalacji ciepłej wody użytkowej.

 

- Zamontowanego w instalacji parowej.

 

- Zamontowanego w instalacji centralnego ogrzewania, w której zostaną przekroczone dopuszczalne wartości najważniejszych wskaźników jakości wody, takie jak:

 

sumaryczna zawartość jonów chlorkowych i siarczanowych nie może być większa niż 150 mg/l ( dla instalacji z rur miedzianych nie większa niż 50 mg/l ),

zawartość tlenu nie może być większa niż 0.1 mg/l,

odczyn wody pH powinien zawierać się w przedziale 8.0 ÷ 9.5,

twardość ogólna nie może być większa niż 4.0 mval/l.

 

- Którego uszkodzenia będą wynikiem niewłaściwego użytkowania, przechowywania, transportu lub zastosowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

 

- Którego wygląd zmieniono bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody producenta.

 

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku wadliwej instalacji urządzeń. Za nieprawidłową instalację lub wady instalacyjne wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba instalująca grzejnik.

 

Gwarant udziela następujących zaleceń odnośnie instalacji i konserwacji grzejnika, które przyczynią się do przedłużenia jego okresu funkcjonowania:

 

- Należy obchodzić się z grzejnikiem i transportować go w ostrożny sposób. Grzejnik należy przenosić w pozycji pionowej. Podczas transportu nie należy obciążać rogów grzejnika.

 

- Co najmniej raz do roku należy przeprowadzać kompleksową konserwację grzejnika. Należy sprawdzić prawidłowość działania jednostki oraz sprawdzić szczelność jej elementów i przyłączy

Po uruchomieniu grzejnik powinien być cały czas napełniony wodą, dzięki czemu niemożliwy jest kontakt wnętrza grzejnika z powietrzem i powstawanie wewnętrznej korozji.

 

- Grzejnika nie wolno przechowywać na wolnym powietrzu (w deszczu) ani też w wilgotnych pomieszczeniach. Jeżeli widoczne są oznaki dostania się wilgoci, należy niezwłocznie otworzyć opakowanie aby grzejnik osuszyć.

 

- Aby uniknąć uszkodzenia na skutek mrozu, w okresie zimowym grzejnik powinien być eksploatowany (w systemie musi być utrzymana minimalna temperatura zapobiegająca zamarzaniu).

 

Gwarant jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli grzejnik był wystawiony na działanie strumieni wody, nadmiernej wilgoci powietrza, substancji chemicznych lub innych szkodliwych czynników, chyba, że zgodnie ze stosowanymi przez Gwaranta zasadami grzejnik został specjalnie przygotowany do wymogów funkcjonowania w danym otoczeniu.

 

Jeżeli w momencie dostawy okaże się, że grzejnik jest uszkodzony, należy powiadomić producenta w ciągu kolejnych 7 dni.

 

W czasie trwania gwarancji, grzejniki oraz ich elementy, w których ujawnią się wady wynikające z winy producenta i zgłoszone będą nie później niż 1 miesiąc od daty ich wykrycia - zostaną wymienione na nowe i wolne od wad.

 

Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę grzejnika albo jego części, które uznane zostaną przez Gwaranta za wadliwe. Gwarancja nie obejmuje wydatków związanych z robocizną, obsługą lub transportem. Gwarancja nie obejmuje wypłaty odszkodowania związanego z wadliwym działaniem urządzenia. Kupujący nie jest w żadnym razie uprawniony do odszkodowania z tytułu szkód o charakterze konsekwencyjnym. 

 

W celu rozpatrzenia reklamacji Gwarant podda reklamowany wyrób oględzinom, które mogą nastąpić w miejscu zamontowania grzejnika lub innym miejscu wskazanym przez Gwaranta. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne dotyczy wady mającej charakter uszkodzenia mechanicznego.

 

W przypadku uznania reklamacji, Gwarant zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty jej uznania do bezpłatnej naprawy lub wymiany tych części produktu, które zostały uznane za wadliwe z powodu nieprawidłowej produkcji lub wad materiałowych lub wymiany całego grzejnika na nowy, wolny od wad. W przypadku wad, które nie wpływają na funkcjonalność grzejnika, gwarant może również zaproponować upust cenowy.

 

Jeżeli powstałe wady wynikają z uszkodzenia, niewłaściwej eksploatacji lub niewystarczającej konserwacji przez kupującego lub osoby trzeciej oraz jeżeli grzejniki były naprawiane, przekształcane lub zmieniane przez kupującego lub osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta, uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają z mocy prawa.

 

Jeżeli postanowienia gwarancji podlegają dodatkowym warunkom, mogą one być przedmiotem dodatkowych kart gwarancyjnych. 

 

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od daty dostarczenia produktu do Gwaranta do dnia naprawy a w przypadku wymiany grzejnika na nowy okres gwarancji biegnie od nowa.

 

Gwarant zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w swoich produktach bez wcześniejszego powiadomienia pod warunkiem, że nie będą to żadne istotne szczegóły techniczne wpływające na dobór grzejnika.

 

Niniejsze warunki gwarancyjne na sprzedany towar nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z Ustawą z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 r. nr 141, poz. 1176).

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl