Zwroty i reklamacje

Uwaga Ważne!

Drogi Kliencie , Pamiętaj o treści umowy, którą zawarliśmy!

  1. Warunkiem złożenia zmówienia jest wpłata zaliczki w wysokości 30 % wartości zakupów chyba, że strony ustalą inaczej.
  2. Firma Grzejniki Dekoracyjne zastrzega sobie 31 dni roboczych na czas realizacji zamówienia. Wyjątkiem są niestandardowe projekty i ręcznie malowane obrazy gdzie czas oczekiwania może się wydłużyć z powodów technicznych.
  3. Wszelkie zmiany wprowadzane przed klienta po zawarciu umowy powodują wydłużenie czasu realizacji.
  4. W przypadku uszkodzeń mechanicznych, które nie wynikają z winy firmy Grzejniki Dekoracyjne (czyli uszkodzeń podczas transportu, kurier itp.) salon zastrzega sobie wydłużenie terminu o 14 dni roboczych w celu dostarczenia produktu wolnego od wad.
  5. Po upływie 31 dni roboczych od złożenia zamówienia klient zobowiązuje się do odebrania towaru w terminie nie przekraczającym 28 dni roboczych pod regresem utraty zaliczki.
  6. Każdy zamówiony towar objęty jest gwarancją producenta tu: 5 lat Gwarancja ta obejmuje szczelność oraz powłokę grzejnika. Nasze produkty są wyrabiane ręcznie pod indywidualne zamówienie klienta. Nierówności i załamania są ich naturalną cechą przy czym nie wypływają one w jakikolwiek sposób na ich solidność oraz wysokie parametry.
  7. Firma Grzejniki Dekoracyjne nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne wynikające z winy instalatorów bądź osób trzecich.
  8. Pełny regulamin dostępny na stronie www.grzejniknawymiar.pl

Prosimy o płatności gotówką lub na konto firmy. Dane do przelewu PKO Bank Polski:

Prosimy o wpłaty na nr konta 85 1020 4317 0000 5502 0482 8424 grzejniknawymiar.pl Dłużewski Konrad

Uwaga!!! W związku z art. 106b Ustawy o VAT od 1 stycznia 2020 nie będzie możliwości zmiany faktury z osoby fizycznej na firmę i odwrotnie. Prosimy o przemyślenie danych do faktury przed złożeniem zamówienia. DOMYŚLNIE WYSTAWIAMY PARAGON.

 

 

* WYSYŁKI

Ze względu na ogólno obowiązujące restrykcje w kraju i na świecie zastrzegamy sobie powinność nabywcy w zgłoszeniu natychmiastowo po otrzymaniu przesyłki z zamówieniem jej stanu. Zgłoszenia prosimy przesyłać na podany adres e- mailowy z tytułem 'Zgłoszenie stanu przesyłki um. nr. (tu podać numer obowiązującej umowy)'. Zawierać mają one opis stanu przesyłki, ewentualnych uszkodzeń i zdjęcia w załączniku. 

Uszkodzenia wynikające z transportu lub przechowywania po nadaniu przesyłki na wskazany adres (nie będące skutkiem nieprawidłowej produkcji przedmiotu) prosimy natychmiast zgłaszać do Firmy świadczącej usługi kurierskie. 

 

Zwroty i reklamacje

 

 REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI

1. Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Kupujący, niebędący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkody. Protokół ten powinien znajdować się w dyspozycji kuriera.
3. Przed podpisaniem przez Kupującego protokołu szkody należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Kupujący może dodatkowo zrobić zdjęcia uszkodzonego Produktu.
4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, Sprzedawca sugeruje spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji osobie, która obsługiwała Zamówienie.
5. Wypełniony protokół szkody (koniecznie z datą dostawy towaru) Kupujący powinien wysłać pocztą elektroniczną na adres reklamacje@grzejniknawymiar.pl
6. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.
7. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez firme kurierską, dlatego Kupujący proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody, który został sporządzony wraz z kurierem.
8. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy:
grzejniknawymiar.pl Dłużewski Konrad
Radom, ul. Słowackiego 25 
26 – 600 Radom
9. Postanowienia punktów 1 – 8 niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w przypadku Konsumentów Sprzedawca jedynie zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.


REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE

1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
2. Reklamacja powinna zawierać : nr zamówienia, imię i nazwisko osoby kupującej, nr telefonu, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Kupujący jest proszony o poinformowaniu Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@grzejniknawymiar.pl
3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię oraz pobrać i prawidłowo wypełnić FORMULARZ REKLAMACYJNY

4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.
5. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy:

grzejniknawymiar.pl Dłużewski Konrad
Radom, ul. Słowackiego 25 
26 – 600 Radom


6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 30 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
9. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej
l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego dodatkowymi kosztami.
9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Formularz REKLAMACYJNY

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl